VietPhilly.net

Phila Có Một Thằng Điên

Phila có một thằng điên
Đem nghề viết lách làm phiền cư dân
Thế nhưng có những thành phần
Phong cho hắn chức cù lần CT.

Thật là người Việt hết chê
Phila có khác đem hề lên ngôi
Có tài chưởi bới không thôi
Thế mà xúm lại “thôi nôi” ăn mừng.

Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng (Kiều)
Phila như mắt không tròng
Để cho thằng chột cằm thồng dắt đi.

Phila chống cộng cực kỳ
Mặc quan nói xấu có gì mà lo?
Tư thù, thủ đoạn so đo
La cho củ tấm, sớm cho về vườn
.


VietPhilly
The People You Know
September 22, 2019